DUŻE ROZMIARY, DUŻE UBRANIA

Moda dg-shop

Informacja

Najczęściej kupowane

Regulamin Sklepu dg-shop.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL

http://www.dg-shop.pl

zwanego dalej "Sklepem". Właścicielem sklepu dg-shop.pl jest DIAMOND GROUP,s.r.o. prowadzony przez Roman Kotyra. Firma DIAMOND GROUP, s.r.o. z siedzibą: Metylovice č.546, 739 49, zarejestrowana: Plik: Sekcja C, Włóż 22869 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, z dnia 27 lipca 2000. REGON: 25860623. ICO 25860623, DIČ CZ25860623.
Korzystanie ze sklepu i dokonywanie zakupów wymaga zapoznania się z Regulaminem, dokonania jego akceptacji oraz jego przestrzegania.
Klientami sklepu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile odrębne przepisy przyznają im zdolność prawną. Klienci zwani będą także Użytkownikami Sklepu.
Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
Otrzymane od Użytkownika dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle korzystania z usług Sklepu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna odzieży.Aktualna oferta sklepu dostępna jest pod adresem

www.dg-shop.pl

Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe.

§ 3
Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne
wymagania techniczne:
a) Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze;
b) Procesor 600 MHz lub o wyższych parametrach;
c) Pamięć RAM – 256 MB;
d) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i wyższe lub Mac OS X ;
e) Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy
Użytkownikiem a licencjodawcą.
Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym przez Klienta.

§4
Pliki Cookie

Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu dg-shop.pl, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej
jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania
witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data
i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i
przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na
rejestrację plików cookie, serwis dg-shop.pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz
określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki
internetowej.
Serwis dg-shop.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu
końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych
poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
W ramach serwisu Shop-a-Fashion.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu
formularza);
b) Count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
c) Cookie Google Analytics;
d) Cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
e) Cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

§5
Zasady dokonywania zakupów

Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
Dokonanie zakupu Produktów wymaga rejestracji w sklepie oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
Rejestracja odbywa się za pomocą serwisu dg-shop.pl oraz poczty internetowej i wymaga przeprowadzenia następujących czynności:
Kliknięcie na przycisk „Zaloguj sie” w prawym górnym rogu serwisu.
Użytkownik zostanie poproszony o podanie unikalnego loginu, adresu e-mail, hasła oraz danych osobowych: imię, nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod, miasto, telefon, email;
Aktywacja konta następuje automatycznie.

§6
Zamówienia

Zamówienia należy składać po zarejestrowaniu, aktywacji konta i zalogowaniu w Sklepie. Procedura tworzenia zamówienia polega na dodawaniu do koszyka różnych ilości towarów ze stron produktowych. Po dodaniu wszystkich produktów, które Klient chce zamówić, do koszyka należy kliknąć w przycisk przekierowujący na stronę potwierdzenia zamówienia. Jeżeli ilość produktów na magazynie nie zmieniła się podczas dokonywania zakupów przez Klienta to zostanie on poproszony o wybór płatności, opcji dostawy, podanie adresu do wysyłki. Jeżeli ilość produktów na magazynie zmieniła się w czasie dokonywania zamówienia, Klient będzie o tym poinformowany i zostanie poproszony o ew. zmianę zamówienia.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez klienta wiadomości zwrotnej potwierdzającej
przyjęcie.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w następujących przypadkach:
a) Brak towaru na magazynie;
b) Zaleganie z płatnościami na rzecz sklepu przez okres co najmniej 14 dni;
c) Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu;
d) Działanie na szkodę dobrego imienia Sklepu – publikowanie niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym szkodliwych
opinii.
W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Sklep dg-shop.pl niezwłocznie będzie kontaktował się z
klientem mailowo oraz telefonicznie w celu wyjaśnienia pomyłek. Możliwa będzie zamiana towarów, których nie ma na
magazynie na towary z magazynu – np. inny rozmiar lub kolor, anulacja części zamówienia (objętego brakami
magazynowymi), lub (na wyraźne żądanie Klienta) anulacja całego zamówienia i zwrot wpłaconych kwot w przypadku kiedy
klient dokonał zapłaty.
Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku wpłaty za złożone zamówienie w terminie 14 dni od
momentu złożenia zamówienia – dodatkowo na konto Klienta zostają nałożone ograniczenia w dokonywaniu dalszych zakupów,
tymczasowe zawieszenie do momentu otrzymania zapłaty za zamówienie;

§7
Płatności i dostawa

W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
a) Przedpłata na konto – przelew bankowy na konto – możliwość odbioru towaru w siedzibie, lub wysyłka towaru kurierem;
b) Płatności internetowe – szybkie przelewy
Zamówiony towar jest wysyłany w terminie max. 2 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sklepu
dg-shop.pl
Wszystkie paczki krajowe opłacone na konto wysyłane poczta lub kurierem. Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 15 zł.

§ 8
Obowiązki Klientów

Użytkownik zobowiązany jest do:
a) Odbioru przesyłek z zamówionym w Sklepie towarem;
b) Regulowania należności za zakupiony towar w terminie ustalonym przez regulamin przez SklEP dg-shop.pl;
c) Zachowania w tajemnicy warunków umowy zawartej ze Sklepem, cen towarów oferowanych przez Sklep oraz warunków ich
dostawy;
d) Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów/faktur VAT drogą elektroniczna na podany w procesie rejestracji adres
mailowy, oraz dołączone z pieczątką do przesyłki.

§9
Reklamacje

Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres

info@dg-shop.pl

za pomocą listu poleconego wysłanego na adres

DIAMOND GROUP, s.r.o., 739 39 Lučina č. 430, Republika Czeska

lub telefonicznie pod numer telefonu

+420 720 070 070

czynny w godz. 8:00-15:00 w dni powszednie. Zgłoszenia dokonane drogą telefoniczną wymagają
potwierdzenia w formie mailowej lub listowej.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: oznaczenie Klienta, adres, login, ID
zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak
oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została
reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane
drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie
wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i
zwrotu zakupionego produktu.
Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i
użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem,
kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.
Uszkodzenia w transporcie należy wskazać w obecności kuriera w formie pisemnej.
Reklamacje ilościowe, jakościowe lub inne Klient zobowiązany jest zgłosić do Sklepu na piśmie niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej
rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu, chyba że wada wyjdzie na jaw dopiero później. W
przypadku wad ukrytych sprzedanego towaru, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić do Sklepu wadę niezwłocznie po jej
wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez jej
rozpoznania i utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż uprawnienie
Użytkownika do zgłoszenia wady ukrytej towaru wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania towaru.
Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. nie może nosić śladów żadnych
przeróbek.
Postępowanie reklamacyjne W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres info@dg-shop.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres


DIAMOND GROUP, s.r.o., 739 39 Lučina č. 430, Republika Czeska

lub telefonicznie pod numer telefonu

+420 720 070 070

czynny w godz. 9:00 – 17:00 w dni powszednie.

Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL

https://dg-shop.pl/odstapienie.pdf

zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiającymi identyfikację transakcji.
Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID
zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak
oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została
reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane
drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§10
Zwroty/Wymiany
Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez
podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania 14 terminu, o którym mowa w ust. 1,
wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem

URL:

https://www.dg-shop.pl/odstapienie.pdf

https://www.dg-shop.pl/odstapienie.doc

a także zostanie przesłany wraz z zamówionym towarem w przypadku prośby ze strony kupującego.

W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

a/

DIAMOND GROUP, s.r.o. , 739 49 Metylovice. č. 546, Republika Czeska

b/ 

ID 5752 FROGMAN s.r.o.
Stawowa 91
43-400 Cieszyn

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).
Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.


§11
Prawa autorskie

Wszelkie materiały udostępniane na stronach serwisu, a w szczególności: tekst, zdjęcia grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim oraz majątkowym.
Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez serwis i/lub odwiedzanie www.dg-shop.pl, Klient nie nabywa żadnych praw majątkowych i autorskich do jakichkolwiek treści /materiałów, zamieszczonych na stronach www.dg-shop.pl.
W przypadku gdy Administrator serwisu poweźmie wiadomość o naruszaniu przysługujących praw o których jest mowa w niniejszym ustępie przez kogokolwiek, Administrator serwisu będzie dochodził ochrony prawnie uzasadnionych interesów na drodze sądowej.

§12
Odpowiedzialność

Sklep:
a) Nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak funkcjonalności serwisu w postaci przerw lub zakłóceń spowodowanych czynnikami niezależnymi od Administratora serwisu,
b) Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez użytkowników korzyści wynikających z braku czasowej
funkcjonalności serwisu (przerwy), które są spowodowane czynnikami niezależnymi od Administratora serwisu. Nie ponosi także odpowiedzialności jeżeli przerwa wynika z konserwacji sprzętu lub oprogramowania oraz ulepszenia funkcjonalności serwisu,
c) Nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie przez osobę trzecią loginu i hasła użytkownika zarejestrowanego w serwisie, jeżeli wina takiego wejścia w posiadanie nie leży po stronie Administratora serwisu, a leży po stronie użytkownika zarejestrowanego (np: udostępnił on dane do logowania osobie trzeciej),
d) Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników spowodowanych korzystaniem z serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa i niniejszym regulaminem, oraz z tytułu podania nieprawdziwych danych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego,
e) Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
f) Nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z działania i samo działanie Administratora serwisu podjęte
w stosunku do użytkownika, a działanie to zostało podjęte przez Administratora serwisu w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa bądź przepisów niniejszego regulaminu,
g) Nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez użytkownika zarejestrowanego nieprawdziwych danych.
Ewentualna odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do
uzgodnionej przez strony ceny towaru wadliwego, niedostarczonego lub dostarczonego po terminie.

§13
Postanowienia końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.dg-shop.pl oraz przesłaniu
jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Administrator Sklepu dg-shop.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej sklepu – w
związku konserwacją, przebudową lub modernizacja sklepu. Klienci sklepu zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 1 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu www.dg-shop.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.

GEOGRAPHICAL NORWAY kurtka mÄska ABRAMOVITCH  MEN  001 GEOGRAPHICAL NORWAY kurtka mÄska AVALANCHE MEN 056 KAM kurtka mÄska KV68 zimowa duże rozmiary 2XL 3XL, 4xl, 5xl, 6xl, 7xl, 8xl


Recently Viewed

No products

Menu

Top